Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Имот - ЧОС, представляващ поземлен имот №002019 в землището на село Сапарево,община Сапарева баня, целият с площ от 1620кв.м., местност «Стопански двор»

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Имот - ЧОС, представляващ поземлен имот 002019 в землището на село Сапарево,община Сапарева баня, целият с площ от 1620кв.м., местност «Стопански двор», трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - изоставена ливада, при граници и съседи - имоти: 002018, 000652, 002009, 002011, 002012»

 

    На основание: Решение №8 от Протокол №12/30.07.2014г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № 497/ 09.09.2014г. на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 10лв./кв.м. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.  

 

   Условия за оглед на терена от  11.09.2014г.- 01.10.2014г.  всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -   01.10.2014г. -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  01.10.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на 02.10.2014г. от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.                

   Повторен публичен търг ще се проведе на   09.10.2014г. от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 08.10.2014г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -   08.10.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -   03.10.2014г. - 08.10.2014г.    всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

Oбщинска администрация Сапарева баня