Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

ОИК -Кюстендил организира в Сапарева баня информационна среща за представяне на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Областен информационен център - Кюстендил организира информационна среща, на която ще представи подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на 18.07.2019г. (четвъртък) от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Сапарева баня. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР.  На информационната среща можете да зададете своите въпроси относно Вашето  бъдещо и успешно кандидатстване в процедурата! Заповядайте!

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064, състоящ се от подотдел 29 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 625 от Протокол №50/30.05.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-452/10.07.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 064 състоящ се от подотдел 29 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Сокобаня –сърцето на Сърбия, Сапарева баня - душата на България” - посланието, с което трансграничните общини да се наложат като балнео дестинации

Работна среща за представяне на съвместната Стратегия за развитие на туризма за периода 2019 - 2024 г. на трансграничните общини Сапарева баня, България и  Сокобаня, Сърбия се проведе в рамките на проект № CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм -  бъдещето на  здравето" .

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез