Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява за открит търг за оттдаване под наем на поземлени имоти с идентификатор №65379.32.55 в местността «Банско ливаге

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86   

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идент. 65365.603.569

На основание: Решение №245  от Протокол №17/28.01.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-76/22.02.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез