Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идент. №65365.26.126 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 130 кв.м."

На основание: Решение №472  от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-389/28.08.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня,

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.26.126 по КК  на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня  с площ 130 кв.м., 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 051 състоящ се от подотдел 97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 407 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-388/28.08.218 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 051 състоящ се от подотдел  97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез