Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: 70 дка от поземлен имот с идент.№65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сап.баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №149 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: ПИ с идент. №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня с площ от 22 209 кв.м.

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №132 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез