Публични регистри > ПроектиПринтирай

Информация за реализирани и текущи проекти на територията на община Сапарева баня

Информация за реализирани и текущи проекти на територията на община Сапарева баня

 

Регистри на подготвените и реализирани проекти на община Сапарева баня за периодите 2007-2013 и 2014-2020

В публикуваните регистри можете да откриете информация за реалзиираните проектни предложения на община Сапарева баня за периода 2007-2013 и настоящия програмне период 2014-2020.

Проект INTENSE

От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE )

Проект Администрация в услуга - нови възможности за съвременно административно обслужване

В рамките на Проект „ Администрация в услуга", с Водеща организация Община Бобов дол, партньори община Сапарева баня и община Бобошево беше извършено следното:

Проект Устойчиво развитие на местните икономики и общности

Проектът "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" към Министерството на образованието и науката.

Проект Водопадите на Рила - извор на здраве и красота

Община Сапарева баня в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила" гр. Благоевград участва в Националния конкурс „Отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии" ЕДЕН 2009 , организиран от Държавната агенция по туризъм.

Проект От една черга сме

Проектът „От една черга сме" 2005/017 - 457.02.013 се изпълнява от Община Сапарева баня в партньорство с Община Димитровград, Република Сърбия. Неговата основна цел е създаване на благоприятни условия за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между двата народа. Насочен е към местната власт, културните организации, основните училища, и жителите на територията на Община Сапарева баня и Община Димитровград.

Проект Екотуризъм по пътя на живата вода

„Екотуризъм по пътя на живата вода" е романтичното мото на проект по линия на програмата ФАР - „Икономическо и социално сближаване - развитие на българския екотуризъм", изпълнен през 2005-2006 г. Проектът има за цел да спомогне за повишаване на качеството и атрактивността на туристическата инфраструктура в община Сапарева баня устойчиво развитие на екотуризма в този дял на Рила планина, както и да допринесе дългосрочни социални и икономически ползи за района

Проект Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд" Община Сапарева баня реализира проект с наименование: "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня"

„ Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев

Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. С изпълнението му се цели подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструстура в община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината. 

Стартира изпълнението на проект Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила

Продължителността на проекта е 18 месеца. Стойността на проекта е 197 466,20 лв. Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури. С реализирането на проекта се цели постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции в структурите на трите общински администрации. Осигуряване на организационно развитие на административните структури. Подобряване на икономичността от дейността на общинските администрации на Общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила.
Всички дейности, предвидени в проекта са насочени към устойчиво организационно развитие на общинските администрации. Целевите групи по проекта са общинските администрации на трите общини.

„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”, ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.

Община Сапарева баня, в качеството си на бенефициент, успешно реализира  проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", в изпълнение на ДБФП № M13-22-166/25.08.2014 г.,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

 

 

 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016

На 25.04.2016 г. Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция",  в качеството си на Управляващ орган на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016" по ОПЕРАЦИЯ 3: "Осигуряване на топъл обяд". Заявленията за финансиране по процедурата се подават само по електронен път чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020). По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.