Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Писмо -искане до председателя на ОбС с изх. номер П-2553/26.11.2015г. от ВИК "Паничище"

Информацията е достъпна в прикачените файлове.

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода

С тази наредба се определя редът и условията за: Издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от община Сапарева баня; Извършване услуга на водопренос/водоподаване на минерална вода по водопроводите за минерална вода -

Докладна записка с изх. номер П-2673/14.12.2015г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня приет с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007г. на ОбС Сапарева баня.

Докладна Д-2672/14.12.2015г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня 

Докладна записка за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016г.

Относно:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016 г.

Докладна записка за приемане проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня

Относно: Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня.

Докладна записка за изменение изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Относно: Изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня,  приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г.

Докладна записка за приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагам, Общински съвет Сапарева баня да вземе следното :

Докладна записка за приемане проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Сапарева баня

 Относно: Приемане на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Сапарева баня.

Докладна записка за приемане проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Сапарева баня

Относно: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня.

Докладна записка oт кмета на община Сапарева баня относно допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода

ОТНОСНО: Допълнения на Наредба за  условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на територията на община Сапарева баня

Община Сапарева баня обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците

Община Сапарева баня обявява обществено обсъждане на Проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Сапарева баня за  периода 2016-2020 година

Очакваме Вашите мнения и предложения от 27.02.2017 до 28.02.2017 г. на адрес sap_oba@abv.bg или на място в общината: гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея No.1

 

 

 

Докладна записка №Д- 5/22.01.2018г. за изменение изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

Докладна записка за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сапарева баня

Относно: Изменение и допълнение на   Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -  Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №13 от Протокол № 3/21.12.2007г. на ОбС-  Сапарева баня, изм. С Решение №32 от Протокол №3/27.01.2012г., изм. С Решение №2 от Протокол №2/28.01.2014г.

Докладна записка за отмяна на разпоредби в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня

 

 ОТНОСНО: Отмяна на разпоредби в Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня.

 

Докладна записка за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сапарева баня

ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  и  за установяване  на конфликт на интереси  в  Общински съвет Сапарева баня.

 

 

Докладна записка за приемане на изменения на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за 2019 година

Проектът на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за  2019  година е достъпнa в прикачения файл. 

Докладна записка за приемане на Oбщински годишен план за младежта 2019г.

Относно: Приемане на Oбщински  годишен план за младежта 2019г.

Докладна записка за приемане на Наредба за издаване на карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на общ. Сапарева баня

Относно: Приемане на Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня.


Докладна записка с изх.№ДЗ-107/26.11.2020г. относно отмяна на актуална Наредба за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на услугите на територията на Общ.Сап. баня и приемане на нова за определяне на местните такси и цени на услуги

Проектът на Наредбата за определяне и администриране на местни  такси и цени на услугите на територията на Общ.Сапарева баня е достъпна в прикачения файл.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

Наредбата и докладната можете да видите като прикачен файл.

 

Докладна-План-сметка

Докладната е достъпна като прикачен файл.

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня.

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК   заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на е-mаil адрес: obc_sbanya@abv.bg

Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на община Сапарева баня относно изменение и допълнение на решение №392 от протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет -Сапарева баня

Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на община Сапарева баня относно изменение и допълнение на решение №392 от протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет -Сапарева баня

Докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Сапарева баня приета с Решение №26 от 25.11.21г. на ОбС Сапарева баня

Докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на  местните данъци на територията на община Сапарева баня приета с Решение №26 от 25.11.21г. на ОбС Сапарева баня

Докладна записка от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за приемане на нова Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня и отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дей

Докладна записка от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за приемане на нова Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня  и отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня, приета от Общински съвет гр. Сапарева баня с Решение №10 по протокол №28/12.09.2006 година, изменена и допълнена с Решение №2 от Протокол №13/17.09.2008 година, изменена и допълнена с Решение №377 от Протокол №31/29.12.2017

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

С тази Наредба се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Сапарева баня, за издаване на сертификат клас "B" и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)

Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

Относно: Приемане на предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня, приет  с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007 г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012 г. на ОбС Сапарева баня; изм. с Решение 440 от протокол №37 от 30.05.2018г; изм. и доп. с Решение №74 от протокол №5/28.022020г.; доп. с Решение №113 от протокол №7/30.04.2020г.