Профил на купувачаПринтирай

Протокол №1 на комисията от проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект №10/313/00272

 

Одобрил:...............................

Кмет: инж. Сашо Иванов

 

 За кмет: инж. Васил Маргин - зам. кмет «БИРР»

 съгласно Заповед №380/11.07.2014г.   на кмета  

 на община Сапарева баня

 Дата: ....................................        

Протокол № 1

 

             Днес, 11.07.2014 година в 14:00 часа в град Сапарева баня, в заседателната зала на ІІІ-я етаж от сградата на Общинска администрация на основание Заповед  №378/11.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" на Oбщина Сапарева баня;

             ЧЛЕНОВЕ:1. Даниела  Белчинска- Димитрова-  старши специалист „ТСУ";

                                   2. Сашо Янев - юрисконсулт на Oбщина Сапарева баня;

със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти в деловодството на община Сапарева баня на кандидатите, подали оферти за  участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Комисията, състояща се от определени със заповед на кмета - длъжностни лица  да  излезе с предложение за избор и определяне  на изпълнител, с който да се сключи договор  за поръчка  с предмет:  

 

Публичната покана публикувана на страницата на Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача на сайта на община Сапарева баня  e под номер №  9031800.

 

      Комисията от длъжностните лица  е в пълен състав.   

 

               На основание чл.101г, ал.1 във вр. с ал.3 от ЗОП - длъжностните лица , определени от Възложителя - кмета на община Сапарева баня с негова Заповед 378/11.07.2014г. определиха реда за разглеждане на постъпилите оферти,  а именно:

1. Председателят получава постъпилите и регистрирани оферти за участие в процедурата от деловодството на община Сапарева баня, придружени от списък на участниците.

2. Председателят в присъствието на другите длъжностни лица и деловодителя при получаването на офертите проверява цялостта на пликовете и съответствието им с списъка.

3.  Длъжностните лица попълват, подписват и представят декларации на основание чл.101г, ал.2 от ЗОП,   за обстоятелства по чл. 35, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗОП и същите стават неразделна част от документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

4.  Длъжностните лица отварят пликовете с представените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината и проверява съответствието на офертите със списъка.

5. Длъжностните лица  извършват  административна проверка за съответствие  на представените документи с предварително обявените от възложителя условия за участие в процедура чрез публичната покана. Резултатът от проверката  се нанася в таблица за административно съответствие, която се  подписва от всички Длъжностни лица  и става неразделна част от протокола на комисията .

6.  Длъжностните лица  разглеждат и проверяват документите представени от кандидатите в Плик №1 „Документи за подбор". В случаи, че установи, че в Плик №1 „Документи за подбор" са представени всички предварително изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие Длъжностните лица  допускат участника до разглеждане и проверка на документите съдържащи се в   Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката".

7.  Длъжностните лица  отварят Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", разглеждат и проверяват съответствието с предварително обявените от Възложителя условия на документите представени от участниците в плика. В случаи, че се установи, че в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" са представени всички предварително изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, Длъжностните лица  допускат до по-нататъшно участие в подбора на оферти кандидата включително и до разглеждане и оценка  на плик №3 „Ценово предложение".

8.                Длъжностните лица  отстраняват от участие офертите, който не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

9.  Длъжностните лица  подписват "Ценовото предложение", което Длъжностните лица  ще оценят съгласно обявеният критерий - "Икономически най-изгодна оферта".

10. Длъжностните лица  извършват проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 3.

11. Длъжностните лица  извършват класиране на кандидатите съгласно  обявеният критерий за оценка - "Икономически най-изгодна оферта".

12. Длъжностните лица  съставят протокол за резултатите от работата си, който съдържа предложение до Възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка.

13.  Длъжностните лица  подписват протокола  и го  представят на възложителя - кмета на община Сапарева баня  за утвърждаване.

 

На основание  чл.101г, ал.2 от ЗОП,  длъжностните лица, попълниха и представиха декларации, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗОП.

    Длъжностните лица, определени за разглеждане на постъпилите оферти установиха,че в определения срок - 10.07.2014година, 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня не е подадена нито една оферта от участник, желаещ да участва в процедурата.

 

   Във връзка с гореизложеното комисията oт длъжностни лица взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.39,ал.1,т.1 от ЗОП длъжностните лица, определени за разглеждане на постъпилите оферти, предлагат на  Възложителя - Кмета на Община Сапарева баня да се прекрати  обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." поради неподадена  нито една оферта за участие в процедурата.

 

 Този протокол се състави на основание чл 101г., ал.3 от ЗОП. Офертите на кандидатите са неразделна част от този протокол. Длъжностните лица  приключиха своята работа на 14.07.2014година в 14:20 часа. От   Длъжностните лица  не е изразено особено мнение.

 

 

Председател:  .........................................                          

                       инж. Радка Георгиева

 

 Членове:   1...............................................

                        Даниела  Белчинска- Димитрова

 

                     2. ............................................... 

                     Сашо Янев