Профил на купувачаПринтирай

Протокол №1 за проведена оп с предмет: „Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект №10/321/01442 ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище

Утвърден:......................
инж. Сашо Иванов                                                                        
Кмет на община Сапарева баня

Дата: ...................................

 

 

Протокол № 1

 

  Днес   11.07.2014г. от 10:00 часа  в град Сапарева баня, в заседателната зала на ІІІ-я етаж от сградата на Общинска администрация Сапарева баня на основание Заповед №377/11.07.2014г.    

на кмета на община Сапарева баня се събра комисия  от длъжностни лица в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Васил Маргин- зам. кмет „БИРР" на Oбщина Сапарева баня;

             ЧЛЕНОВЕ:1.  Димитринка Ангелкова -   специалист „КС";

                                   2. Сашо Янев - юрисконсулт на Oбщина Сапарева баня;

със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти в деловодството на община Сапарева баня на кандидатите, подали оферти за  участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

 Публичната покана публикувана на страницата на Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача на сайта на община С апарева баня  e под номер № 9031795.

 

Комисията от длъжностните лица  е в пълен състав.    

               На основание чл.101г, ал.1 във вр. с ал.3 от ЗОП - длъжностните лица , определени от Възложителя - кмета на община Сапарева баня с негова Заповед №377/11.07.2014г.   определиха реда за разглеждане на постъпилите оферти,  а именно:

1. Председателят получава постъпилите и регистрирани оферти за участие в процедурата от деловодството на община Сапарева баня, придружени от списък на участниците.

2. Председателят в присъствието на другите длъжностни лица и деловодителя при получаването на офертите проверява цялостта на пликовете и съответствието им с списъка.

3. Длъжностните лица попълват, подписват и представят декларации на основание чл.101г, ал.2 от ЗОП,   за обстоятелства по чл. 35, ал.1, т.2 - т.4 и ал. 2 от ЗОП и същите стават неразделна част от документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

4. Длъжностните лица отварят пликовете с представените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината и проверява съответствието на офертите със списъка.

5.Длъжностните лица  извършват  административна проверка за съответствие  на представените документи с предварително обявените от възложителя условия за участие в процедура чрез публичната покана. Резултатът от проверката  се нанася в таблица за административно съответствие, която се  подписва от всички длъжностни лица  и става неразделна част от протокола на комисията .

6.  Длъжностните лица  разглеждат и проверяват документите представени от кандидатите в Плик №1 „Документи за подбор". В случаи, че установи, че в Плик №1 „Документи за подбор" са представени всички предварително изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие длъжностните лица  допускат участника до разглеждане и проверка на документите съдържащи се в   Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката".

7. Длъжностните лица  отварят Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", разглеждат и проверяват съответствието с предварително обявените от Възложителя условия на документите представени от участниците в плика. В случай, че се установи, че в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" са представени всички предварително изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, длъжностните лица  допускат до по-нататъшно участие в подбора на оферти кандидата включително и до разглеждане и оценка  на плик №3 „Предлагана цена". Длъжностните лица  подписват „ Техническо предложение за изпълнение на поръчката", което ще оценят съгласно обявеният критерий - "Икономическа най-изгодна оферта".

8. Длъжностните лица  отстраняват от участие офертите, които не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

9.Длъжностните лица  подписват "Предлагана цена", което ще оценят съгласно обявеният критерий - "Икономическа най-изгодна оферта".

10.Длъжностните лица  извършват класиране на кандидатите съгласно  обявеният критерий за оценка - "Икономическа най-изгодна оферта" и съгласно одобрената Методика за определяне на Oбщата оценка  на кандидата.

 

Оценка на офертите:

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

 

Показатели за оценяване:

T - Обща техническа оценка;

Фn - Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС).

Относителна тежест на показателите за оценяване:                                            

T = 50 точки, максимална стойност

Фn = 50 точки, максимална стойност

 

 

 

1. Техническа оценка T - максимален брой 50 точки, показатели за оценка на техническото предложение.  Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

 

Т = (Тn / Tmax) х 50, където:

Тn - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по реда, разписан в долната таблица.

Tmax - максималната стойност сред получените оценки на всички оферти.

Т - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

 

 

Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение

Максимален брой точки

50

 

Фактори, влияещи на оценката

Относимост към факторите влияещи на оценката

Брой точки

 

1. Обосновка и стратегия

 

 

 

1.1  В техническото предложение са предвидени рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и  мерките за предотвратяването/минимизирането им и

1.2  Представена е стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата и

1.3  Предложените дейности съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени са с предмета на поръчката и

1.4  Очакваните резултати са описани, като предложената стратегия гарантира постигането им

20

 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии

10

 

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

5

 

2. Организация на дейностите и ресурсите, които участника  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора

 

1.1.В техническото предложение е описана организацията на дейностите за изпълнението на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и

1.2.Участникът е предложил реалистичен времеви график и логическа последователност за изпълнение на дейностите и оптимално разпределение на човешкия ресурс и

1.3.Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организацията и мобилизацията на човешкия ресурс са съобразени с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора.

20

 

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

10

 

 

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии

5

 

3. Процедури за контрол по изпълнение на дейностите - предмет на поръчката

 

3.1. В техническото предложение участникът е описал разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите и

3.2. Участникът е представил механизмите на взаимодействие и субординация между експертите вътре в надзорния екип и

 

3.3 Участникът е представил механизмите на взаимодействие  с Възложителя и останалате участници в изпълнението на проекта

10

 

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

7

 

 

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии

3

 

TN =   .............................

 

 

 

2. Финансова оценка - Фn - максимален брой - 50 точки:

 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

 

 

 

 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

 

Оценка на финансовото предложение:

Фn - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката за всеки участник се изчислява по формулата:

Фn = (Цmin / Цn) х 50, където:

Цmin - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти.

Цn - цената предложена в n-тата оферта.

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

 

3. Обща оценка - Оn - максимален брой - 100 точки:

 

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

Оn = Тn + Фn, където:

Оn - общата оценка на n-тата оферта.

Тn - техническата оценка на n-тата оферта.

Фn - финансовата оценка на n-тата оферта.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.

 На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

 

11.            Длъжностните лица  съставят протокол за резултатите от работата си, който съдържа предложение до Възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка.

12.            Длъжностните лица  подписват протокола  и го  представят на възложителя - кмета на община Сапарева баня  за утвърждаване.

 

    Длъжностните лица, определени за разглеждане на постъпилите оферти установиха,че в определения срок - 08.07.2014г. 16:00 часа в деловодството на Община Сапарева баня са подадени четири оферти от следните  кандидати по реда на тяхното входиране:

 

1. Оферта №1 с входящ № От-32/08.07.2014г. , 12:49 часа на  „Еко Енергопроект"ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: град София, р-н Лозенец, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер" №51, стая 906,ЕИК 131160406, представлявано от Красимира Крумова Тасева - управител;            

 

 2. Оферта №2 с входящ № От-33/08.07.2014г. , 12:53 часа на  „Еконсулт 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция : град София, р-н Надежда, п.к. 1220, ж.к. Надежда І, бл. 105, вх. В, ет. 2, ап. 51, ЕИК 201641121,  представлявано от Румен Еленков Петров - управител;

 

3. Оферта №3 с входящ № От-34/08.07.2014г. , 12:54 часа на  „Гама Мениджмънт" АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Лозенец, п.к. 1164, ул. „Св. Наум" №64, ет. 2, адрес за кореспонденция:  град София, р-н Лозенец, п.к. 1421, ул. „Червена стена" №46, ет. 3,  ЕИК 200776595, представлявано от Айлин Лютви Дихалова - Василева;                           

 

4. Оферта №4 с входящ № От-35/08.07.2014г. , 12:57 часа на  „Проконсулт и управление" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Люлин, ж.к. Люлин-3, п.к. 1336, бл. 388, ет. 3, ап. 17,  адрес за кореспонденция: град София, р-н Възраждане, п.к. 1301, бул. „Христо Ботев" №48, ет. 5, ап.505, ЕИК 201387324,  представлявано от Петър Петков Петров.

 

            На основание  чл.101г, ал.2 от ЗОП,  длъжностните лица, попълниха и представиха декларации, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т.2 - т.4  и ал. 2  от ЗОП.    

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представляващите участниците и/или техни упълномощени представители.

 

  Длъжностните лица  констатираха, че офертите са подадени в срок, налице са всички законови предпоставки за разглеждане на офертите и реши да пристъпи към отваряне  и проверка на съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия,  както следва:

 

Комисията /длъжностните лица/ отвори   първа офертата  на  „Еко Енергопроект"ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: град София, р-н Лозенец, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер" №51, стая 906,ЕИК 131160406, представлявано от Красимира Крумова Тасева - управител;            

 

Длъжностните лица установиха, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. След отваряне на плика длъжностните лица констатираха, че той съдържа три отделни запечатани плика с обозначение съответно Плик №1 „Документи за подбор". Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3 „Предлагана цена". Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане и проверка на комплекта документи представен от кандидата в Плик №1 „Документи за подбор".

 

Резултатите от проверката бяха нанесени в "Таблица за административно съответствие", която е подписана от всички длъжностни лица и става неразделна част от този протокол.

 

След извършената проверка на представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор" на участника, комисията/длъжностните лица/  установи, че представената от участника  оферта   не отговоря на  предварително поставените условия и изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана за участие, а именно:

І. В списъка по Образец № 9 участникът е представил осем Договора, както следва:

                  1. Първият договор с предмет: „Техническа помощ и подготовка на инвестиционен проект в сектор „Управление на отпадъците на община Козлодуй" по ОПОС 2007-2013" е изпълняван от ДЗЗД „Дунав -УО". В Референцията, обаче не е видно кое дружество какви точно дейности е изпълнявало и на каква стойност. Също така /видно и от Референцията/  комисията смята, че предмета на Договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от дДокументите за участие.

2. Вторият договор с предмет: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и реконструкция на съораженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСОВ гр. Кюстендил, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIK/Жълта книга/ /Инженеринг/" е изпълняван от  ДЗЗД „ Ludwig Pfeiffer - Руен холдинг - Еко Енергопроект ". В Референцията, обаче не е видно кое дружество какви точно дейности е изпълнявало и на каква стойност. Също така /видно и от Референцията/ комисията смята, че предмета на договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от документите за участие.

3. Третият договор с предмет: „Изготвяне на идейни проекти за компостираща и сепарираща инсталации като  елемент от РЦУО Самоков/Костенец/ във връзка с реализирането на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец/Самоков/ финансиран по ОПОС 2007-2013" е изпълняван от  „Еко Енергопроект ". Видно от предмета и приложената Референция комисията смята, че предмета на договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от документите за участие.

4. Четвъртият договор с предмет: „Разработване на интегриран план за градско възтановяване и развитие - гр. Видин, обособена позиция 2 - Изготвяне на екологични оценки(ЕО) и оценки за съвместимос(ОС) на ИПГВР и ПУП" е изпълняван от ДЗЗД „Обединение Алианц консулт". В Референцията, обаче не е видно кое дружество какви точно дейности е изпълнявало и на каква стойност. Също така /видно и от Референцията/  комисията смята, че предмета на Договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от документите за участие.

5. Петият договор с предмет: „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда относно строителството на Българско Национално хранилище за Радиоактивни отпадъци с ниско и високо ниво на радиоактивност" е изпълняван от  „Еко Енергопроект ". Видно от предмета и приложената Референция комисията смята, че предмета на Договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от документите за участие.

6. За шестия договор е посочено, че е в процес на изпълнение, поради което комисията не го взема в предвид, защото е в противоречие с минималните изисквания на Възложителя.

7. За седмия договор е посочено, че е в процес на изпълнение, поради което комисията не го взема в предвид, защото е в противоречие с минималните изисквания на Възложителя.

8. За осмия договор е посочено, че е в процес на изпълнение, поради което комисията не го взема в предвид, защото е в противоречие с минималните изисквания на Възложителя.

С оглед описаното  по-горе в настоящия протокол комисията прецени, че от представените документи не е видно учасникът през последните три години да е изпълнил договори с предмет сходен с предмета на поръчката сумарно на стойност не по-малко от 57 000 лв. без ДДС.

            На  база изложеното и на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.8  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол , комисията /длъжностните лица/    не допуска до по-нататъшно участие в подбора на  оферти участника  „Еко Енергопроект"ООД, включително и  до разглеждане и оценка  на  Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3  „Предлагана цена".

 

Комисията /длъжностните лица/ отвори   втора офертата  на  „Еконсулт 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция : град София, р-н Надежда, п.к. 1220, ж.к. Надежда І, бл. 105, вх. В, ет. 2, ап. 51, ЕИК 201641121,  представлявано от Румен Еленков Петров - управител;

 

Длъжностните лица установиха, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. След отваряне на плика длъжностните лица констатираха, че той съдържа три отделни запечатани плика с обозначение съответно Плик №1 „Документи за подбор". Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3 „Предлагана цена". Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане и проверка на комплекта документи, представен от кандидата в Плик №1 „Документи за подбор".

 

Резултатите от проверката бяха нанесени в "Таблица за административно съответствие", която е подписана от всички длъжностни лица и става неразделна част от този протокол.

 

След извършената проверка комисията установи, че представените документи в Плик №1 отговорят на  предварително поставените условия и изисквания на  Възложителя, посочени в публичната покана за участие. 

                На  база изложеното и на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.6  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол, длъжностните лица/комисията/  допускат до по-нататъшно участие в подбора на  оферти участника  „Еконсулт 11" ЕООД,  включително и до разглеждане и оценка  на „Предложение за изпълнение на поръчката" и „Предлагана цена".

 

Комисията /длъжностните лица/ отвори трета офертата  на  „Гама Мениджмънт" АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Лозенец, п.к. 1164, ул. „Св. Наум" №64, ет. 2, адрес за кореспонденция:  град София, р-н Лозенец, п.к. 1421, ул. „Червена стена" №46, ет. 3,  ЕИК 200776595, представлявано от Айлин Лютви Дихалова - Василева;                           

Длъжностните лица установиха, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. След отваряне на плика длъжностните лица констатираха, че той съдържа три отделни запечатани плика с обозначение съответно Плик №1 „Документи за подбор". Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3 „Предлагана цена". Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане и проверка на комплекта документи представен от кандидата в Плик №1 „Документи за подбор".

Резултатите от проверката бяха нанесени в "Таблица за административно съответствие", която е подписана от всички длъжностни лица и става неразделна част от този протокол.

След извършената проверка на представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор" на участника, комисията установи, че представената от участника  оферта   не отговоря на  предварително поставените условия и изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана за участие, а именно:

І. В списъка по Образец № 9 участникът е представил три Договора, както следва:

            1. За първия договор е посочено, че е в процес на изпълнение, поради което комисията не го взема в предвид, защото е в противоречие с минималните изисквания на Възложителя. Няма представена и Референция/Препоръка/ за добро изпълнение.

2. Вторият договор на стойност 20 780 лв. без ДДС  отговаря на изискването на Възложителя и комисията го приема.   

3. Третият договор с предмет: „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпънение на проектите" - Позиция 8 „Подпомагане на Управляващият орган на ОПРР при провеждане на проверка на място по договор за безвъзмезна финансова помощ, свързани с укрепване на свлачища и срутища: мерки за предпазване от наводнения; мерки за предотвратяване абразията и ерозията на морските и речни брегове и др." е изпълняван от ДЗЗД „Обединение Гама -Консулт", което се състои от "Гама мениджмънт" АД и „Интерконсулт" ЕООД. В Референцията, обаче не е видно кое дружество какви точно дейности е изпълнявало и на каква стойност. Също така комисията смята, че предмета на Договора не покрива определението за сходен предмет на поръчката от документите за участие.

С оглед изложеното  по-горе в настоящия протокол комисията прецени, че от представените документи не е видно участникът през последните три години да е изпълнил договори с предмет сходен с предмета на поръчката сумарно на стйност не по-малко от 57 000 лв. без ДДС.

ІІ. За лицето предложено за ръководител  на екипа и експерт-юрист Айлин Лютви Дихалова - Василева не е представан диплом за завършено више юридическо образование. Представено е уверение, в което е посочено, че еза целите на ДНСК - гр. София. В тази връзка комисията приема, че участника не е доказал по категоричен начин, че предложеният  за ръководител  на екипа и експерт-юрист има завършено више юридическо образование.

На  база изложеното и на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.8  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол , комисията /длъжностните лица/    не допуска до по-нататъшно участие в подбора на  оферти участника  „Гама Мениджмънт" АД, включително и до разглеждане и оценка  на  Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3  „Предлагана цена".

 

Комисията/длъжностните лица/ отвори   четвърта офертата  на  „Проконсулт и управление" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Люлин, ж.к. Люлин-3, п.к. 1336, бл. 388, ет. 3, ап. 17,  адрес за кореспонденция: град София, р-н Възраждане, п.к. 1301, бул. „Христо Ботев" №48, ет. 5, ап.505, ЕИК 201387324,  представлявано от Петър Петков Петров.

 

Длъжностните лица установиха, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. След отваряне на плика длъжностните лица констатираха, че той съдържа три отделни запечатани плика с обозначение съответно Плик №1 „Документи за подбор". Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3 „Предлагана цена". Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане и проверка на комплекта документи представен от кандидата в Плик №1 „Документи за подбор".

 

Резултатите от проверката бяха нанесени в "Таблица за административно съответствие", която е подписана от всички длъжностни лица и става неразделна част от този протокол.

След извършената проверка на представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор" на участника, комисията установи, че представената от участника  оферта   не отговоря на  предварително поставените условия и изискуеми се документи от Възложителя, посочени в публичната покана за участие, а именно:

1. В списъка по Образец № 9 участникът е предложил един договор с предмет: „Техническа помощ за управление на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград""  изпълняван от Обединение „Ботевград - СУО/система за управление на отпадъците/ - 2011", в което обединение участва и Проконсулт и управление" ЕООД. В приложената Референция, обаче не е видно кое дружество какви точно стойности е усвоило по Договора. С оглед изложеното  комисията прецени, че от представените документи не е видно учасникът през последните три години да е изпълнил Договори с предмет сходен с предмета на поръчката сумарно на стойност не по-малко от 57 000 лв. без ДДС.

2. В списъка по Образец № 10 участникът е педложил лицето Надежда Георгиева Йорданова за юрист. От приложените копия на документи към автобиографията й удостоверяващи образованието, професионалната клалификация и опит, комисията счита, че  лицето не покрива изискването на Възложителя да има не по-малко от 2 години опит в управлението на програми от ЕС, защото:

- За приложената Референция на страница 71 от офертата на Участника, комисията счита, че не е доказателство за опит в управлението на програми от ЕС, тъй като предмета й е друг;

- В приложената Референция на страница 72 от офертата на Участника не е описан срок за изпълнение на дейностите от лицето. Комисията счита, че от тази Референция не може еднозначно да се определи  опита на лицето в управлението на програми от ЕС за период от време;

- В приложената Референция на страници 73 и 74 от офертата на Участника не е описан срок за изпълнение на дейностите от лицето. Имайки в предвид, че същата Референция е приложена като доказателство към списъка по Образец № 9 на участника и там е описан точният срок на изпълнението на дейностите по тази Референция, комисията счита, че  може да се счете   опит в управлението на програми от ЕС само за период от една година, два месеца и дванадесет дни.

 

На  база изложеното и на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.8  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол , комисията /длъжностните лица/    не допуска до по-нататъшно участие в подбора на  оферти участника  „Проконсулт и управление" ЕООД, включително и до разглеждане и оценка  на  Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3  „Предлагана цена".

 

       Длъжностните лица/Комисията/  след като разгледаха подробно представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор" от участниците и нанесоха резултатите в "Таблица за административно съответствие", пристъпиха към отваряне на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", разглеждане и проверка на съответствието с предварително обявените от Възложителя условия на документите на допуснатия участник -  „Еконсулт 11" ЕООД,град София.     

             След извършената проверка длъжностните лица  установиха, че в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение  за изпълнение на поръчката  по Образец № 2 на Възложителя.

 

Техническото предложение на участника съдържа съгласно изискванията на Възложителя описани:Обосновка и стратегия , Организация на дейностите и ресурсите, които участника  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора и Процедури за контрол по изпълнение на дейностите - предмет на поръчката.

На  основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.7  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол, длъжностните лица  подписаха "Техническото предложение" на участника, което ще оценяват съгласно обявеният критерий - „Икономически най-изгодна оферта".

 

 

            Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите,комисията от длъжностни лица пристъпи към определяне на оценката по показател T - Обща техническа оценка на  участника по таблицата по-долу:  

 

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

 

Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение

Максимален брой точки

50

Фактори, влияещи на оценката

Относимост към факторите влияещи на оценката

Брой точки

1. Обосновка и стратегия

 

 

 

1.5  В техническото предложение са предвидени рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и  мерките за предотвратяването/минимизирането им и

1.6  Представена е стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата и

1.7  Предложените дейности съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени са с предмета на поръчката и

1.8  Очакваните резултати са описани, като предложената стратегия гарантира постигането им

20

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии

10

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

5

2. Организация на дейностите и ресурсите, които участника  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора

 

1.4.В техническото предложение е описана организацията на дейностите за изпълнението на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и

1.5.Участникът е предложил реалистичен времеви график и логическа последователност за изпълнение на дейностите и оптимално разпределение на човешкия ресурс и

1.6.Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организацията и мобилизацията на човешкия ресурс са съобразени с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора.

20

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

10

 

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии

5

3. Процедури за контрол по изпълнение на дейностите - предмет на поръчката

 

3.1. В техническото предложение участникът е описал разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите и

3.2. Участникът е представил механизмите на взаимодействие и субординация между експертите вътре в надзорния екип и

 

3.3 Участникът е представил механизмите на взаимодействие  с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта

10

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии

7

 

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии

3

TN =   50

 

        За участника „Еконсулт 11" ЕООД - град София, длъжностните лица определиха   показателят T - Техническа оценка (T)   съгласно одобрената формула от Методиката за определяне на комплексната оценка:

 

 Т = (Тn / Tmax) х 50 = (50/50)х 50= 50т. където:  

Тn - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по реда, разписан в долната таблица.

Tmax - максималната стойност сред получените оценки на всички оферти.

Т - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

На база изложеното и на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП, длъжностните лица   допускат до по-нататъшно участие в подбора на оферти участника  „Еконсулт 11" ЕООД , включително и до разглеждане и оценка  на  Плик №3 „Предлагана цена".

                     След като комисията от длъжностни лица разгледа и оцени участник №2 „Еконсулт 11" ЕООД  по показател Техническа оценка (T)   ,пристъпи  към разглеждане на Плик №3 и оценка на участника по показателя  Финансова оценка (Ф).

 

Длъжностните лица констатираха, че плика на допуснатия участник съдържа подписано и подпечатано ценово предложение, което съответства на образец №3   на Възложителя. 

 Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на   57 000лв. /петдесет и седем хиляди нула лева и нула стотинки/ без ДДС или 68 400лв. /шестдесет и осем хиляди четиристотин лева и нула стотинки/ с ДДС.

 

На  основание чл.101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.9  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол , длъжностните лица  подписаха "Ценовото предложение" на участника, което ще оценяват съгласно обявеният критерий - „Икономически най-изгодна оферта".

Комисията от длъжностни лица, пристъпи към определяне на оценка по показател Финансова оценка (Ф)  на участника „Еконсулт 11" ЕООД,град София.

Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите,показателят Финансова оценка (Ф) на участника бе определена по следната формула:

 

Фn = (Цmin / Цn) х 50 = (57 000/57000)х 50= 50т.

 където:

Цmin - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти.

Цn - цената предложена в n-тата оферта.

Комисията от длъжностни лица пристъпи към определяне на Комплексната оценка - КО -   на  участника - „Еконсулт 11" ЕООД   по формулата, както следва:  

Оn = Тn + Фn= 50т+50т. = 100т.

 където:

Оn - общата оценка на n-тата оферта.

Тn - техническата оценка на n-тата оферта.

Фn - финансовата оценка на n-тата оферта.

       На  основание чл.101г, ал.4 от ЗОП и съгласно  т.10  за одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол, длъжностните лица  пристъпиха към класиране на кандидатите на база получената от всяка оферта «Обща оценка » - Оп като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, съгласно  обявеният критерий за оценка - "Икономически най-изгодна оферта" и приетата методиката за определяне на общата  оценка на  офертата , както следва:

             На първо място участник №2 „Еконсулт 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция : град София, р-н Надежда, п.к. 1220, ж.к. Надежда І, бл. 105, вх. В, ет. 2, ап. 51, ЕИК 201641121,  представлявано от Румен Еленков Петров - управител, с  комплексна  оценка от 100 точки.

 

 

             Във връзка с гореизложеното комисията взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.11  от одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол, длъжностните лица, определени за разглеждане на постъпилите оферти, предлагат на  Възложителя - Кмета на Община Сапарева баня да определи за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с наименование:  „Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, участникът, класиран на първо място - „Еконсулт 11" ЕООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция : град София, р-н Надежда, п.к. 1220, ж.к. Надежда І, бл. 105, вх. В, ет. 2, ап. 51, ЕИК 201641121,  представлявано от Румен Еленков Петров - управител с обща оценка от 100 точки, получени съгласно приетата методиката за определяне на общата оценка на  офертата.

 

На основание чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП при подписване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 Този протокол се състави на основание чл 101г., ал.4 от ЗОП. Офертите на кандидатите са неразделна част от този протокол. Длъжностните лица  приключиха своята работа на 25.08.2014 година в 15:00 часа. От   длъжностните лица  не е изразено особено мнение.

  

Председател:  ............................                    

                        инж. Васил Маргин

 

 Членове:   1...............................

                    Димитринка Ангелкова

 

                  2. ............................... 

                              Сашо Янев