Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. П-1505-1/09.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня относно постъпили запитвания за ОП с предмет: „СМР по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV – 62084 Сапарева баня – Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20”

 

Изх. П-1505-1/09.07.2014г.

 

ДО: ...............................

   


       Във връзка с постъпили искания за разяснения по документацията за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20" , на основание чл.29 aл.1 и ал. 3 от ЗОП Ви, даваме следните разяснения:

 

Въпрос 1: За предмет „сходен с предмета на поръчката" - извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция на пътища и пътни съоръжения - трябва ли всеки един обект, който сме изпълнили да включва изграждане и/или реконструкция на  път, по който са изпълнявани пътни работи и пътни съоръжения или може обектите да са отделно пътища, отделно пътни съоръжения и/или заедно пътища с пътни съоръжения ?

 Отговор 1: Възложителят ще приема за договори с предмет, сходен с предмета на поръчката договори за извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция на пътища, договори за извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция на пътни съоръжения и договори за извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


Въпрос 2: За доказване на минимален оборот от 5 000 000 лв. от строителството на пътни обекти за последните три години, дали трябва обектите, които сме изпълнили да са  само пътища или може да са пътища и/или пътни съоръжения?

Отговор 2:  Възложителят ще приема за оборот от строителство на пътни обекти, обороти от строителство на пътища и/или пътни съоръжения.


Въпрос 3: Какво се има предвид за обекти от подобен характер за доказване на опита на ръководител обект и техническите ръководители?

Отговор 3:  Възложителят ще приема за опит в изпълнението на обекти от подобен характер за лицата, предложени за ръководител на обект и технически ръководители опит в изпълнението на  СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция на пътища и/или пътни съоръжения.


Въпрос 4: Какви трябва да са конкретно документите, с които се доказва опита на инженерно-техническия състав, за които се изисква да имат стаж минимум 3/5 години на обекти от подобен характер?

 Отговор 4:  Документите, с които се доказва изискването за опит в изпълнението на обекти от подобен характер могат да бъдат заверени копия от заповеди, референции, договори и други подобни, от които по недвусмислен начин да е видно, че опитът на лицата действително е придобит на обекти от подобен характер.

 


  ИНЖ. САШО ИВАНОВ

  Кмет на Община Сапарева баня


  РГ/ВМ