Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 025 състоящ се от отдели 59-б, 59-г, 59-е, 59-ж от ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1и чл.115, ал.1, т.1  от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 17 от Протокол №5/26.03.2014 г.; Решение №33 от Протокол №25/01.11.2013 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № 230/13.05.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 025 състоящ се от отдели  59-б, 59-г, 59-е, 59-ж от  ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №025, отдели 59-б, 59-г, 59-е, 59-ж, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 3650 куб.м. /лежаща маса 3056 куб.м./, начална цена за обекта -170 172.45 лв. без ДДС;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 025 - отдели 59-б, 59-г, 59-е, 59-ж - 5% от началната цена или  8 508.62 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 27/05/2014 г.

      3.2. Стъпка за наддаване -  8 508.62 лв. 

      3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 03.06.2014 год.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

      4.1. До участие в търга се допускат физически лица, както и търговци, регистрирани в    публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.

     4.2. За да бъдат допуснати до участие в търга участниците трябва са със седалище и адрес на управление на територията на Община Сапарева баня и осъществяват дейността си на същата територия

     4.3. За да бъдат допуснати до участие в търга кандидатите трябва да представят всички изискуеми документи подробно описани в тръжната документация.

      5.ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 27/05/2014 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 03/06/2014 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

    ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 27/05/2014 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 03/06/2014 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

  1. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 27/05/2014г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 03.06.2014 г.
  2. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 28/05/2014год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.
  3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 04.06.2014 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня

 

Документацията може да изтеглите от тук.

Заповед 295/02.06.2014г. на кмета на община Сапарева баня за спечелил публичен търг с явно наддаване