Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: „Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №926/13.11.2013г./, представляващ урегулиран поземлен имот, парцел XIX, кв.43 по плана на село Овчарци, община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  „Недвижим имот - ЧОС /АЧОС №926/13.11.2013г./, представляващ урегулиран поземлен имот, парцел XIX, кв.43 по плана на село Овчарци, община Сапарева баня, одобрен със Заповед 2800/30.09.1987г. на Председателя на ИК на ОНС град Кюстендил, целият с площ от 703кв.м."

   На основание: Решение №12 от Протокол №26/29.11.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №93/07.03.2014г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 30лв./кв.м. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от 10.03.2014г. - 28.03.2014г.  всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  28.03.2014г. -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  28.03.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  31.03.2014г. от 14.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  07.04.2014г. от 14.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг04.04.2014г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  04.04.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от  01.04.2014г. до 04.04.2014г. всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                                       

Общинска администрация Сапарева баня