Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики".


 Покана

 

 *Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

 

Прикачени файлове

Образец 1_Списък (122.00 KB) Образец 2_Административни сведения (95.50 KB) Образец 3_ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.2 и т. 5 от ЗОП (93.50 KB) Образец 4_Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 5 от ЗОП (96.50 KB) Образец 5_Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (94.00 KB) Образец 6_Справка декларация за общия оборот (97.00 KB) Образец 7_Списък на основните договори за услуги (101.50 KB) Образец 8_Списък на лицата ангажирани с изпълнение на услугата (99.00 KB) Образец 9_ Декларация разположение експерт (94.50 KB) Образец 10_Декларация за участието или неучастието на подизпълнители (95.50 KB) Образец 11_Декларация от подизпълнител (98.50 KB) Образец 12_ Декларация от членовете на обединението (95.00 KB) Образец 13_Декларация за приемане условията на договора (93.00 KB) Образец 14_Техническо предложение (108.50 KB) Образец 15_Ценово предложение (112.50 KB) Образец 16_ Проекто-договор (148.50 KB) Указания за провеждане на ОП (9.08 MB)