Профил на купувачаПринтирай

„Избор на изпълнител чрез публична покана за дейности „Информация и публичност” и „Организиране на обучителен семинар” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-53/31.10.2013

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител чрез публична покана за дейности „Информация и публичност” и  „Организиране на обучителен семинар” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-53/31.10.2013 по проект „Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Покана

 *Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

 

Прикачени файлове

Образец 1_Списък (126.50 KB) Образец 2_Административни сведения (94.00 KB) Образец 3_ Декларация по чл.47 от ЗОП (92.50 KB) Образец 4_ Декларация по чл.47 от ЗОП (94.00 KB) Образец 5_ Декларация по чл.47 ,ал.5 от ЗОП (92.00 KB) Образец 6_Справка декларация за общия оборот (94.50 KB) Образец 7_Списък на основните договори (99.50 KB) Образец 8_Списък на лицата ангажирани с изпълнение на услугата (98.50 KB) Образец 9_Декларация разположение експерт (92.00 KB) Образец 10_ Декларация за участие на подизпълнител (92.00 KB) Образец 11_Декларация от подизпълнител (95.50 KB) Образец 12_Декларация от членовете на обединението (91.00 KB) Образец 13_Декларация за приемане условията на договора (91.00 KB) Образец 14_Техническо предложение (104.50 KB) Образец 15_Ценово предложение (115.00 KB) Образец 16_ Проекто-договор (1.24 MB) Указания за провеждане на ОП (2.98 MB) Изисквания за информация и публичност (278.25 KB)