НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-24/27.06.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-24/27.06.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот , представляващ парцел VІ - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№65365.601.922 и 65365.922.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва: УПИ, парцел ХV - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня и УПИ, парцел ХІV - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня като новата вътрешна регулационна линия между тях мине по съществуващата имотна граница между ПИ с идентификатор № 65365.601.922 и ПИ с идентификатор №65365.601.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложители Камелия Симеонова Иванова, Илиян Иванов Иванов и Васил Николово Сапунджиев.


*Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ. Достъпна е в прикачените файлове.