НовиниПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - ЧОС, отреден за Вилно селище

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: "Недвижим имот - ЧОС, отреден за «Вилно селище», представляващ парцел ХIII, кв.8 по плана на с. Паничище, община Сапарева баня с площ от 300 кв. м.; граници на имота: от североизток: УПИ /парцел/ ХIV, кв. 8; от югоизток: УПИ /парцел/ ХXIV, кв. 8; от югозапад: УПИ /парцел / XII, кв. 8; от северозапад: улица с осови точки 59-58;

На основание: Решение №18 от Протокол №30/29.11.2006г., Решение №8 от Протокол №6/11.04.2012г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №216 от 23.05.2012г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1), Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

Начална тръжна цена - 110,00 лв./кв.м. (сто и десет лева) без ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 29.05.2012г. до 18.06.2012г. всеки ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа и за допълнителна информация на тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 18.06.2012г. - 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 18.06.2012г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.
Публичният търг ще се проведе на 19.06.2012г. от 10.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен търг ще се проведе на 26.06.2012г. от 10.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.


Срок за закупуване на тръжни документи - 25.06.2012 г. - 16.00 часа.
Условия за оглед на терена - 20.06.2012г. до 25.06.2012г. всеки ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.
Краен срок за приемане на заявленията - 25.06.2012 година - 17.00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.