Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 27/02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) и изменение на Плана за регулация, одобрен със З

                                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 27/02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за застрояване (ПЗ) и изменение на Плана за регулация, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – „за озеленяване и детска площадка“, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня с цел установяване на устройствена зона - Жм „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина“, със следните устройствени параметри:

                        - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                        - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                        - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1,20

                        - Минимална  озеленена  площ – 40%

С Възложител:  Райна Тодорова Костадинова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.