Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 281 от 24.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/,

 

                                                                               ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Здравка Цъфтянова Павлова – гр.Перник, ул.“Стомана“ № 1, вх.Г, ет.1, ап.3; Димитър Крумов Здравков – гр.Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 31, вх.Ж, ет.6, ап.18  и Людмил Станчев Тончев – гр.Банкя, ул. „Цар Симеон“ №202, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 281 от 24.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед № 689 от 02.12.2014 година, изменен със Заповед № РД – 08 – 683 от 03.12.2015 г на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева бан, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

- Минимална  озеленена  площ – 40%

                   (1/3 от озеленената площ е висока   дървесна растителност)

                 - Промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.208 от „За обществено обслужване“ в „За жилищно строителство“;

                - Промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.209 от „За обществено обслужване“ в „За жилищно строителство“;

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Йордан Кирилов Здравков, Йорданка Смилянова Здравкова и Еленка Василева Йорданова, като изготвен на основание чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.