Технически услуги > ОбявленияПринтирай

обявление- Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 6 / 23.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 6 / 23.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-723, и IV-723, кв.49 по плана на с. Ресилово, Община Сапарева баня, с възложител Александър Асенов Асенов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 24.02.2021 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/