Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-17/06.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изм

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/06.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед № РД – 08 – 394 от 25.06.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХIV; XXV-2549 и ХХIII -2549,  кв.98 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.285; 65365.601.284 и 65365.601.288 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД – 18 – 12376 от 16.12.2020 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, третиращ както следва:

1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ХХIV, кв.98 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв. 98 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.285 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ХХIV, кв.98 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-2549, кв. 98 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.285 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно приложеното предложение за промяна на дворищната регулация, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Георги Христов Кръпчански.