НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-10/26.03.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-10/26.03.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.35.74, местност "Над селото", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, с Възложител Йордан Кирилов Гольов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.