НовиниПринтирай

Докладна записка

ДО
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. САПАРЕВА БАНЯ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Сашо Кирилов Иванов - кмет на община Сапарева баня

Относно: Приемане на Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в община Сапарева баня.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


На основание чл. 10а, ал.7 от Закона за туризма; чл.44, ал.1; чл. 21, ал.1, т.15 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет - гр. Сапарева баня да приеме следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:

1. Отменя Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в община Сапарева баня приет с Решение № 3 от Протокол № 31 от 30 .06.2010 година на Общински съвет.

2. Приема нов Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в община Сапарева баня.


Вносител: Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов