Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-13/25.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на план за застрояване (ПЗ) в обхват УПИ, парцел ХХIІ-1016, „За обществено обслужване“, кв.31 по

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-13/25.11.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIІ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №21а/11.01.1988 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със заповед №26/28.02.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-460/11.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.372 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

І.1.Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ:

  Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIІ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.372 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVIIІ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1272 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - с проектна площ 3266 кв.м.;

-  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - с проектна площ 7731 кв.м.

 

І.2.Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ:

Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, в едно с предвиденото предназначение и предвиждане на ново застрояване в новообразуваните - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVIIІ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1272 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1016, „За обществено обслужване", кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител „БМЛ ИНВЕСТ 2014" ЕООД.