Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№ДЗ-107/26.11.2020г. относно отмяна на актуална Наредба за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на услугите на територията на Общ.Сап. баня и приемане на нова за определяне на местните такси и цени на услуги

 Проектът на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Общ.Сапарева баня е достъпна в прикачения файл.