Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение №181 от Протокол № 11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за промяна предназн. на земеделска земя за неземеделска в ПИ №65365.32.93, местност "Атанашки дол"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 181, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.93, местност "Атанашки дол", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - за обществено обслужване, за хотел и бунгала, с Възложител Йорданка Стоянова Божкова и Станислав Атанасов Божков.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.