Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-8/10.06.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват УПИ ХVI-186, кв.78, с идент.№65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/10.06.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот ХVI-186, кв.78, с идентификатор №65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот ХVII-185, кв.78, с идентификатор №65365.601.642 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот ХVIII-182, кв.78, с идентификатор №65365.601.641 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм и предвиждане на ново свързано застрояване на сгради от допълващото застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели имот ХVI-186, ХVII-185 и ХVIII-182, кв.78 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.643, №65365.601.642 и  №65365.601.641 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Веселин Николов Мандев.