Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-2/15.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот, представляващ парцел X-1409, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-2/ 15.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот, представляващ парцел X-1409, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.602.948 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-1408, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, с идентификатор 65365.602.1254 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

  • промяна на регулационната граница между двата имота съгласно Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и приложената графична част на мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР;
  • установяване на свързано основно застрояване по вътрешно-регулационната линия между новообразуван УПИ /п-л/ X-1409 и УПИ /п-л/ IX-1408, кв. 11 по плана на гр. Сапарева баня, съгласно графична част на мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПЗ;

с Възложители Сашко Василев Костов и Искра Иванова Кърнева. 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.