НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №РД - 00 - 39 / 14.12.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД - 00 - 39 / 14.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане на изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-197 и ХХХVІІІ- 198, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Преседателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.653 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с Възложител Кирил Костадинов Серафимов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове