Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-23/27.11.2019 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за(ПУП) –изменение на(ПР), третиращ образуване на нов УПИ,парцел с проектен № ХІV – „За трафопост”, кв.83 по плана на гр.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-23/27.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват улица с осови точки 307-280 по плана на гр.Сапарева баня /ул."Паничище"/, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 280-281 по плана на гр.Сапарева баня /ул.„Васил Петлешков"/, с идентификатор №65365.601.853 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-253, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.534 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер № ХІV - „За трафопост", кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.601.1058 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, чрез изменение на уличната регулационна линия на  улица с осови точки 307-280 по плана на гр.Сапарева баня /ул."Паничище"/, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 280-281 по плана на гр.Сапарева баня /ул.„Васил Петлешков"/, с идентификатор №65365.601.853 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и изменение на вътрешно регулационната линия на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-253, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, която да мине по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.534 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня съгласно изготвената скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.