Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-21/05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел VII-2019, кв. 32 по плана на с. Сапарево

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-21/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2019, кв. 32 по плана на с. Сапарево, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №1539/07.09.1983 година и със Заповед №РД-08-621/28.12.2016г. на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ разделяне на парцела на два нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели с проектни номера: VII-2019 и XI-2019, кв. 32, с Възложители Владко Илиев Владов и Даринка Георгиева Владова.

  Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.