Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 394 / 18.06.2019г. на кмета на Община Сап. баня за одобрени разпределението на площи от приет Помощен план за имоти с номера 1926, 1927, 1928 по кадастрален план на гр. Сапарева баня, приет със Заповед №4415/11.09.1956г.

ОБЯВЛЕНИЕ


Дирекция БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Тодоров Бояджиев - гр. София, ул.”Хемус” № 27, ет.4, ап.15 и на Марийка Григорова Петрова – гр. Пловдив, ул.”Киев” № 4, ет.2, ап.14, че със Заповед № РД – 08 – 394 / 18.06.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня са одобрени разпределението на площите от приет Помощен план за имоти с номера 1926, 1927, 1928 по кадастрален план на гр. Сапарева баня, приет със Заповед №4415/11.09.1956г. Площите са определени с Протокол №1/14.06.2019г. на комисия по чл. 11, ал. 2 и ал. 4, назанчена със заповед РД-08-162/26.03.2019г, с Възложители н-ци на Александър Велев Гювийски, н-ци на Никола Велев Гювийски и н-ци на Георги Велев Гювийски.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.