Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-12 / 26.06.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на ПР в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцели XIII-641,кв. 58 и XII-642, кв. 58

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-12/ 26.06.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.194 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-643 - "За фурна", кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.205 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-642, кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.195 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-643 - "За фурна", кв. 58 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.194 по кадастралната карта на                  гр. Сапарева баня; поставяне в съответсвие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-642, кв. 58 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с Възложители Йорданка Николова Ангелкова, Николай Огнянов Ангелков и Бойчо Огнянов Ангелков. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.