Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 407 от 19.06.2019 г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - (ПР) и (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.188, местност “Герено”


Обявление

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Кремена Ангелова Димитрова - гр.Свищов, ул."Рила" № 6, вх.В, ет.5, ап.50 и на Ивелин Николов Димитров - гр.Свищов, ул."Рила" № 14, вх.Д, ет.6, ап.18, че със Заповед № РД - 08 - 407 от 19.06.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.188, местност "Герено",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, при спазване пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

                        -          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

                        -          Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                         -          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.2

                        -           Минимална  озеленена  площ - 40%

с цел изграждане на «Една малкоетажна къща за настаняване на туристи», с Възложител Вергил  Георгиев  Кацов

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.