Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №52/17.07.2019г. на заседание на ОбС

                                            

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 52/17.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5  от ЗМСМА,  


Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 649


1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с наименование: Пристройка на асансьор за осигуряване на достъпна среда на съществуваща сграда - Поликлиника " с обща стойност на проектното предложение в размер на 111 836лв. /  сто и единадесет хиляди осемстотин и тридесет и шест лева и 0,00 стотинки/ с  ДДС и да кандидатства със същото по извънредна кампания на Проект „Красива България", мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" към Програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска в размер на 14% от общата стойност на проектното предложение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на  Кмета на общината да извърши всички  необходими процедури по изготвянето на проектното предложение  и кандидатстването по  проект  „Красива България" .

4. Контролът  и правомощията по изпълнението на решението се възлагат на кмета на общината.

5 .Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл. 60.ал. 1 от АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов