Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № 636/30.05.2019 г. от Протокол № 50 от 30.05.2019г. на Общ.съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) спец. ПУП за изграждане на „Контролно информационен пункт „7те Рилски езера”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2019 година Решение № 636, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -Специализиран подробен устройствен план за изграждане на „Контролно информационен пункт „Седемте рилски езера" в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1019, местност Национален парк „Рила", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.208 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок, с изграждане на „Контролно информационен пункт „Седемте рилски езера", с Възложител Дирекция „Национален парк Рила".

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.