Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-08-92/28.02.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата УПИ, парцели VII-2184 и VI-2186 кв.6 по рег. план на с. Сапарево

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Юри Николов Калвин  - гр. Кюстендил 2500, ж.к. „Запад", бл. 65, вх. Б, ет. 4, ап. 45, че със Заповед №РД-08-92/28.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/  одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982 г. в обхвата  на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VII-2184 и VI-2186 кв.6 по регулационния план на с. Сапарево, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2184 кв.6 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2186 кв.6 по плана на с. Сапарево, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница между имоти с планоснимачни номера 2184 и 2181 по плана на с. Сапарево, общ. Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План за регулация /ПР/, с Възложители Йордан Крумов Палев и Димитър Крумов Палев.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.