Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД – 08 – 117 от 19.03.2019 г. на кмета на Община Сапарева баня за /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.30.125

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Венцислав Николов Коляндов - гр.Сапарева баня, ул."Пролет" № 16, че със Заповед № РД - 08 - 117 от 19.03.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.125, местност „Джермански слог", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване на пределно допустими стойности на параметрите на застрояване, както следва

                                  -   Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

                                  -   Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                 -   Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.2

                                 -  Минимална  озеленена  площ - 40%

с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", с Възложител Бисер Милчов Иванов.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.