Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-08-100 от 05.03.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.15 по регулационния план на с.Паничище

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „САПАРЕВА БАНЯ ПРОПЪРТИС" ООД - гр.София 1172, р-н Изгрев, ж.к „Дианабат" бл.53, ал.4; „ПАНИСТРОЙ" ООД - гр.София 1612, р-н Красно село, ж.к „Хиподрума" бл.106, вх.В, ет.4, ап.46; „ЕКСАЛКО БЪЛГАРИЯ" АД - гр.София 1839, р-н Кремиковци, бул."Ботевградско шосе" № 348; Евгени Илиев Стамов - гр.София, кв."Драгалевци", р-н Витоша ул."Горска поляна" № 40 и Емил Асенов Маринов - гр.София, ул."183 -та" № 3, че със Заповед № РД - 08 - 100 от 05.03.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ -

1.Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № 208 от 01.07.2008 година на Кмета на Община Сапарева баня и Заповед № 482 от 06.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.15 по регулационния план на с.Паничище, третиращ третиращ разделянето му на три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

 

    - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I, кв.15 по регулационния план на с.Паничище - с площ от 34 355 кв.м;

   - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер Х, кв.15 по регулационния план на с.Паничище с площ от 15 647 кв.м;

  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ХI, кв.15 по регулационния план на с.Паничище - с площ от 11 410 кв.м

 

2.Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) одобрен с Решение № 6, взето по Протокол №16/19.12.2008 годна на Общински съвет гр.Сапарева баня третиращ, както следва

        - Запазване на установената с действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок, при спазване пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                              - Плътност на застрояване - 30 %

                                              - Коефициент на интензивност - Кинт - 1.5

                                              - Височина, /Етажност/ 3 - 5 м   / 1- 15.00 /

                                              - Минимална озеленена площ - 50 %

 - Запазване на застрояването одобрено с действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и частична промяна на конфигурацията и местоположението на петната за застрояване с цел осигуряване на необходимите отстояния от новопредвидените вътрешнорегулационни линии.

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „РИЛА СПОРТ" АД

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.