Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на Наредба за издаване на карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на общ. Сапарева баня

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. САПАРЕВА БАНЯ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Калин Гелев   -  Кмет на община Сапарева баня

 

 

Относно: Приемане на Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Изработването и приемането на настоящата Наредба е съобразена с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение от промяната в Закона за движение по пътищата и във връзка с  изпълнението на разпоредбите на чл. 99а от Закона за движение по пътищата, кметовете на общините да поемат ангажимент  по издаване на карти за паркиране на места определени за превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране.Приложението на картата включва територията на Република България.

 

Мотиви:  

1.Причини, налагащи изработването и приемането на настоящата Наредба

-Съгласно  разпоредбата на чл.99а  от  Закона за движение по пътищата(ЗДвП)  ангажимента по издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се възлага от кмета на общината;

-Регламентиране на правилата за издаване на картите за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране.

2.  Цели, които се поставят с предложения Проект

Нормативно уреждане на обществените отношения, касаещи реда и начина на издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, както  и определяне на кръга от правоимащи съобразно вида на уврежданията им;

Осигуряване на възможност гражданите с увреждания да водят достоен живот и успешно да се интегрират в обществото.

3.  Финансови и други средства, необходими за прилагане на настоящата Наредба

Проектът на новата наредба не изисква нови финансови средства от бюджета на общината, както и допълнителни човешки ресурси.

4.  Очаквани резултати от прилагането , включително финансови, ако има такива

Внасяне на яснота в обществените отношения регламентиращи реда и начина на издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания.

5.  Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделна разпоредба на Закона за движение по пътищата, поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства и други документи на ЕС за развитие на ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сапарева баня в раздел Общински съвет- проекто-наредби.

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/; чл.99а от Закона за движение по пътищата, чл.8 от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет - гр. Сапарева баня да приеме следното:

 

 

ПРОЕКТ !

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема   Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня.

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме по следващите съгласно закона действия в изпълнение на решението по т.1.

                                                     

  

 

Вносител:                                                                                                    Изготвил:

Калин Гелев                                                                                              инж. Силвия Недялкова

Кмет на Община Сапарева баня                                                           Eксперт „програми и проекти"                                                                     

 

                 

 

Съгласувал:

Илияна Базиргянова

Юрисконсулт на община Сапарева баня