НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2187/09.01.2019 г./, представляващ УПИ/парцел/ IV, кв.40 по плана на с. Овчарци”

ОБЯВА

 

На основание: Решение №537  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-84/25.02.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2187/09.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ IV, кв.40 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987г. на Председателя на ИК  на ОНС гр. Кюстендил, изменен със Заповед №РД-08-504/21.11.2018г. на Кмета на община Сапарева баня с площ 567,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ V, кв.40, улици с осови точки 42-42б и 42б-42в и извън регулация»

1. Начална тръжна цена30,00 лв. за кв.м без ДДС за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №537 от Протокол №45/31.01.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 2. Краен срок за приемане на предложенията -  19.03.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -20.03.2019г.  от 14:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита -   19.03.2019г. -  17:00 часа.   

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 26.03.2019г. - 17:00 часа.

   7. Срок за закупуване на тръжни документи -   19.03.2019г.  - 17:00 часа.      

   8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 19.03.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 27.03.2019г.  от 14:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  26.03.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 12. Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 26.03.2019г.  -  17.00 часа.                                     

 13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 21.03.2019г. до 26.03.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                  

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480