НовиниПринтирай

Заповед №00-34/14.10.2011

В Община Сапарева баня е постъпило заявление вх. № З-889/10.10.2011 година от Стойко Христов Стойков, с постоянен адрес: гр.София, жк."Младост" 1, бл.3, вх.1, ет.1, ап.1 и Гергана Христова Георгиева: гр.София, жк."Младост" 1А, бл.509, вх.1,ет.6, ап.20 за допускане изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.32.111, местност «Света вода» по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-95/10.04.2009 г. на Началника на СГКК-Кюстендил. Имота попада в неурегулирана територия. Искането е направено от собствениците на имота и е представено задание за изработване на подробен устройствен план, одобрено със Заповед №ЗП-00-11/29.09.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня, на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ. Заявителите са пожелали, също така, да им бъде разрешено да възложат за тяхна сметка изработването на проекта за подробен устройствен план. Направеното предложение е целесъобразно и не предвижда изразходване на бюджетни средства от Община Сапарева баня.


Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.30.111, местност «Света вода» по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, е допустимо съгласно чл.9, ал.2 , чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, /Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ бр.92 от 20 Ноември 2009 г., изм. ДВ бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ бр.15 от 23 Февруари 2010 г., изм. ДВ бр.41 от 01 Юни 2010 г., изм. ДВ бр.50 от 02 юли 2010 г., изм. ДВ бр.54 от 16 юли 2010 г., изм. ДВ бр.87 от 05 Ноември 2010 г., идм. ДВ бр.19 от 08 Март 2011 г./, чл. 4 /8/ , чл.45 и чл.46 /1/ от Наредба Nо 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 07/03/, /В сила от 13.01.2004 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г./ , чл.34 от ЗОЗЗ и чл.28, ал.1 и ал.2 от ППЗОЗЗ.
С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124, ал. 3 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


Д О П У С К А М

1. Да се изработи подробен устройствен план - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: поземлен имот с идентификатор №65365.32.111, местност «Света вода» по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

Плътност на застрояване - 60%
Интензивност на застрояване Кинт - 1,20
Етажност /Височина/ - 1-3 / 3,0-10,0 /
Минимална озеленена площ - 40%

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ:

а) Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството":
- Проекта да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57 /2001 год./ и се представи в общината за провеждане на процедури по чл.128 и сл. от ЗУТ.
- Проекта да се представи в четири еднообразни екземпляра, от които два съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и два за ОД "Земеделие" - Кюстендил.
- Възложителят да съгласува Проекта за Подробен устройствен план с Министерството на околната среда и водите, ВиК и Електроразпределение по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. Разрешавам заявителите - Стойко Христов Стойков с постоянен адрес: гр.София, жк."Младост", №1, бл.3, вх.1, ет.1 , ап.1 и Гергана Христова Георгиева с постоянен адрес: гр.София, жк."Младост" 1А, бл.509, ет.6, ап.20 да възложат за своя сметка изработването на подробния устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1.
3. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Евелина Нешева - директор Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството".
4. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
5. Заповедта да се съобщи по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
6. Екземпляр от заповедта да се връчи на заявителя след заплащане на такса от 20 лв. (двадесет лева) съгласно чл.50 , т. 13 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.

КМЕТ: /инж.Сашо Иванов/

Зам. КМЕТ: инж.Васил Маргин/
съгл. Заповед №385/17.09.2011 г.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл