НовиниПринтирай

Обявление на Заповед№РД-08 243/30.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с настъпил етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури

 

 

                                                                                       ЗАПОВЕД          

 

№РД-08-243/30.05.2018 година,

гр.Сапарева баня

 

 

 На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з– 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. №РД-04-1627-7/23.05.2018 година на Областна дирекция «Земеделие» - гр. Кюстендил за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

 

                                                                                     О Б Я В Я В А М:

 

1.В община Сапарева баня е настъпил етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури – степен на узряване /етап/ преди пълната зрялост на зърното.
2. Определям следните мерки за осигуряване на пожарната безопасност:
2.1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на растояние по-малко от 50 м до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2.2. В земеделските земи и извън тях /слогове и крайпътни ивици/ не се разрешава:

- паленето на стърнища и други растителни остатъци;

- използването на открити огнеизточници;

2.3. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да организират и изпълняват изискванията на  Наредба № 8121з– 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарната безопасност в земеделските земи.
2.4.  Водачите на земеделска техника трябва да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и да могат да работят с наличните пожаротехнически средства, както и да спазват изискванията посочени в чл.14, ал.1 от Наредбата
2.5. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, трябва да съобщават незабавно на телефон 112 или 0701/50 160  при установяване на запалване или пожар.

2.6. При започване на жътвата да се спазват изискванията за парцелиране на площите с противопожарни ивици, всички площи, засети с житни култури, също се отделят с пожарозащитни ивици.
2.7. Земеделската техника, участваща в жътвената кампания, да се осигури с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене, която трябва да отговаря на изискванията към земеделската техника посочени в раздел V от Наредба № 8121з– 968 от 10 декември 2014 г.

3. Кметовете на кметства  при нужда да организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

 

Настоящата Заповед да се връчи на кметовете на населени места в Община Сапарева баня, на полската охрана, на председателите на земеделски кооперации, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии, на  РС «ПБЗН» гр. Дупница,  Областна дирекция «Земеделие» - гр. Кюстендил за сведение и изпълнение, както и да се огласи сред населението.

 

 

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

 ЖД/