Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Докладна записка №Д-2/19.01.2018г. за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

  ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от  Калин  Георгиев  Гелев

Кмет на община Сапарева баня

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

ПРЕДЛАГАМ

 

            Общински съвет гр. Сапарева баня да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ

 

    Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година.

 

  КАЛИН  ГЕЛЕВ

  Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

Изготвил: .............................

/ Д.Ангелкова  - Гл.спец. „ОбС" /

 

Съгласувал: ........................

/Илияна Базиргянова - юрисконсулт/