НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот ЧОС, поземлен имот с идентификатор №65365.57.3, местност «Пистата», град Сапарева баня

OБЯВА

 

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 322 от Протокол №25/28.06.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-349/07.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

    1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              Поземлен имот с идентификатор №65365.57.3, местност «Пистата» по кадастралната карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №742/25.10.2012г./, с площ от 20 208 квм., трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване:нива, стар идентификатор:няма; номер по предходен план: 000129.

            Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 80.00лв./дка (осемдесет лева и нула стотинки)   годишно.

          2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.

       3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   28.08.2017г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 04.09.2017г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация - 28.08.2017г. - 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 28.08.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 28.08.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе на наемодателя първата наемна годишна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат съгласно договора/в сроковете, посочени в договора/.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 29.08.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 05.09.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  -04.09.2017г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 04.09.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 04.09.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480