НовиниПринтирай

Покана за участие в процедура с пряко договоряне с предмет:"Доставка на кухненско оборудване в Домашен Социален Патронаж - гр. Сапарева баня"

 

 

ПОКАНА

 за

участие в  процедура с пряко договоряне с предмет:"Доставка на кухненско оборудване в Домашен Социален Патронаж - гр. Сапарева баня"

 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

Официално наименование: Община Сапарева баня

Пълен адрес: ул. "Германея" № 1

Град: Сапарева баня

Пощенски код: 2650

Лице/а за контакт: Славчо Коларски

Телефон: 0897015994

Електронна поща: sap_euro@abv.bg

Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

 

Допълнителна информация може да бъде получена на:

T Съгласно І.1)

*  Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

T Съгласно І.1)

* Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

Офертите трябва да бъдат изпратени на:

T Съгласно І.1)

* Друго: моля, попълнете

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ІІ.1) Описание

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

Строителство (СМР)       *

 Доставки     X            

Услуги                        *

Място на изпълнение на строителството (СМР):

Място на изпълнение на доставка: Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня

Място на изпълнение на услугата:

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Доставка на кухненско оборудване

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

 

Общо количество или обем

 

Прогнозна стойност в лева:  29 714  с ДДС

 

(в цифри) :

 

 

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): НЕПРИЛОЖИМО

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Плащанията по изпълнение на договора се извършват по банков път по банковата сметка на Изпълнителя в лева както следва:

-          Бенефициентът заплаща 10 % от стойността, след успешното изпълнение на договора и срещу издадена от Изпълнителя фактура.

-          Фонд „Социална закрила" заплаща 90 % от стойността, след успешното изпълнение на договора и срещу издадена от Изпълнителя фактура.

 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да T   не *

Ако да, опишете ги:

 1. Участник в настоящата процедура за избор на изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. Участниците-юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно. В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
 2. Сроковете за доставка, предмет на настоящата процедура, се измерват в календарни дни и не мога да бъдат по-кратки от 10 дни и по-дълги от 45 дни. Участниците, които са предложили срок на доставка извън описаните граници, подлежат на отстраняване.
 3. Срокът на валидност на офертите е срокът, през който участникът е обвързан с условията на представената оферта.
 4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.
 5. Оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за подаване на оферти не се приемат и не се разглеждат.
 6. Преди сключването на договор избрания изпълнител следва да представи необходимите документи съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП.
 7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
 8. Варианти на офертите не се допускат.

 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие

 

ІІІ.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:

 1. Представяне на участника: Документ, съдържащ информация относно: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
 2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
 3. Декларация липса на основания за задължително отстраняване по ЗОП (свободен текст)
 4. Оферта (свободен текст)

 

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е:

 

Основания за задължително отстраняване

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за избор на изпълнител кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 

Бенефициентът отстранява от участие в процедура за избор на изпълнител кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по

смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно

законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато

нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или

заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата

за избор на изпълнител.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация:

 

НЕПРИЛОЖИМО

 

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

НЕПРИЛОЖИМО

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация

 

НЕПРИЛОЖИМО

 

НЕПРИЛОЖИМО

ІІІ.2.5) Техническа спецификация

Техническа спецификация на оборудването

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена                                                  T

 

 

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

До дата:   14 / 07 / 2017      (дд/мм/гггг)                  Час: 17:00

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея (ако е приложимо-:

 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите

До   /  /         (12/09/2017)

или

в месеци: 2 месеца    или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти)