НовиниПринтирай

Зaповед №РД-08-189/28.04.2017г. на кмета на община Сапарева баня относно определяне на маршрут за движение на селскостопанските животни в град Сапарева баня

 

                                                                                   ЗАПОВЕД

№РД-08-189/28.04.2017г.

 

 

        На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 55, ал. 3 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на община Сапарева баня и чл.31 ал.1 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Сапарева баня

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

         1.Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада  в  гр. Сапарева баня през 2017 година.

       Селскостопанските животни и сборни стада/овце и кози и др./ в гр. Сапарева баня да преминават по ул."Победа", ул."Преспа", ул."Рилски езера" и ул."Буйов рид" до мястото за паша.

       2.Маршрутите за движение на селскостопанските животни на територията на селата в община Сапарева баня да се определят със заповед на кметовете по населени места.

 

ЗАБРАНЯВАМ:

         1.Отглеждането, преминаването, престоя, разходката и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, дворове на заведения за болнична помощ,  

училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи и прилежащите им терени, зелени пространства и дворове между хотелите, почивни станции, къщи за гости, центъра  и други озеленени площи  в община Сапарева баня.                                                           

         2.Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и в кофите за смет.  Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и замърсяването на площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места.

          Настоящата  заповед  да се връчи на кметовете по населени места, полската охрана,  пастирите и собствениците на селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

Съгласувал:Илияна Базиргянова

  Юрисконсулт Община Сапарева баня

 

Изготвил: инж.Ж. Джоргова

  Ст.експерт"СГС" и еколог