НовиниПринтирай

Обявление относно промяна на зала за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Относно: Провеждане на търг с тайно наддване  за част от имот – публична общинска собственост – 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.869 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК – София, последно изменена със Заповед № КД-14-10-436/30.11.2009г. на Началника на СГКК – Кюстендил /автоспирка „Банята” посока гр. Дупница/, ведно с поставения върху имота преместваем обект – „Павилион за продажба на вестници и списания” със застроена площ 3,00 кв. м. за срок от 5 години.

 

Уведомяваме Ви, че  днес   04.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на община Сапарева баня , етаж 3 в залата на отдел "ТСУ" ще бъде проведен търга с тайно наддаване поради невъзможност същият да бъде проведен в залата на общински съвет Сапарева баня предвид предстоящи избори и заетостта на залата с изборни книжа, съгласно първоначално указаното място в обявата за провеждане на търга.