НовиниПринтирай

ПРОТОКОЛ №1 съставен на основание чл. 37 и от ЗСПЗЗ относно уточняване броя на селскостопанските животни на животновъдите в община Сапарева баня

ПРОТОКОЛ №1

съставен на основание чл. 37и   от ЗСПЗЗ

 

        Днес, 03.02.2016 г., във връзка в изпълнение на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-34/01.02.2016 г. на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Коларски – зам. кмет  при  ОбА

                  СЕКРЕТАР:Илияна Базиргянова –юрисконсулт при ОбА                                  

                   ЧЛЕНОВЕ:  1. Райна Бояджиева – ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                      2. Йорданка Сусанина – ст. спец. „К и Р” при ОбА

                                       3. Силвия Гладникова – кмет на кметство  с. Ресилово

                                      4. Йордан Йорданов  -кмет на кметство с.Сапарево

                                       5. Йордан Куйов – кмет на кметство  с. Овчарци                                                                     

                                        6. Жасмина Джоргова ст. експерт”СГС” и еколог

 

Комисията е в пълен състав.

 

Дневен ред на заседанието:

 

1.      Да извърши проверка на договорите за наем или аренда, слючени със собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни на основание чл. 37и, ал.12  от ЗСППЗ

 

Комисията пристъпи към детайлно  разглеждане на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд и предоставената Справка за вписани животни в животновъдни обекти по категории, във връзка с дейността на общините в България от БАБХ, за всеки кандидат по отделно по населени места  както следва:

 Сапарева баня

 

 1. Георги Иванов Гелев - №32/29.05.2015 г  за 1г и №72/25.09.2015г – за 4г
 2. Калоян Любомиров Леоампа - №33/29.05.2015 г  за 1г и №73/16.09.2015г – за 4г
 3.  Крум Василев Белчински -  №32/29.05.2015 г 
 4. Иван Костадинов Станикин -  №35/29.05.2015 г  за 1г и №63/09.09.2015г – за 4г
 5. Спас Антониев Джокин -  №44/29.05.2015 г  за 1г и №66/10.09.2015г – за 4г
 6. Костадин Иванов Гавазки  - №26/29.05.2015 г  за 1г и №67/10.09.2015г – за 4г
 7. Михал Василев Мацанов  - №18/29.05.2015 г  за 1г и №61/25.09.2015г – за 4г
 8. Елен Венциславов Георгиев  - №55/29.05.2015 г  за 1г и №62/09.09.2015г – за 4г
 9. Михал Димитров Главянов    - №16/29.05.2015 г  за 1ги №68/10.09.2015г – за 4г
 10. Красимир М. Мертакчийски - №22/29.05.2015 г  за 1г и №71/10.09.2015г – за 4г
 11. Георги Кирилов Вучков - №47/29.05.2015 г  за 1г и №65/25.09.2015г – за 4г
 12. Владимир Кост.  Иванов - №30/29.05.2015 г  за 1г и №70/09.09.2015г – за 4г
 13. Райна Георгиева Михалкова - №41/29.05.2015 г  за 1г и №74/25.09.2015г – за 4г
 14. Николай Йорданов Михалков - №56/29.05.2015 г  за 1г и №75/29.09.2015г – за 4г

Ресилово

 1. Лидия Александрова Николова- №3/29.05.2015 г  за 1г
 2. Петър Василев Гладников- №28/29.05.2015 г  за 5г
 3. Йордан Петров Гладников- №27/29.05.2015 г  за 5г

Овчарци

 

 1. Ивайло Първанов Пиперков- №8/29.05.2015 г  за 5г
 2. Йорданка Ст. Тодорова  - №1/29.05.2015 г  за 5г
 3. Цвета Кирилова Тодорова  -№7/29.05.2015 г  за 5г
 4. Йордан Иванов Лесичков - №2843/29.05.2015 г  за 5г
 5. Георги Стаменков Грошков  -№14/28.05.2015 г  за 5г
 6. Гюнка Стефанова Ракова  -№10/29.05.2015 г  за 5г

Сапарево

 

 1. Йордан Радоев Грахльов -№12/28.05.2015 г  за 5г
 2. Петър Кост. Бонжилов -  №4/28.05.2015 г  за 1г и №64/09.09.2015г – за 4г
 3. Асен Николов Попов -№2/28.05.2015 г  за 5г
 4. Йордан Г.   Вучалийски -№11/29.05.2015 г  за 5г
 5. Мариян Венц.  Грахльов -№5/28.05.2015 г  за 5г
 6. Венцислав Цанев Грахльов -№9/28.05.2015 г  за 5г
 7. Пламен Кирилов Ковачев - № 6/28.05.2015 г  за 5г
 8. Костадин Иванов Карпузов -№29/29.05.2015 г  за 5г
 9. Мирослав Ив. Костадинов  -№17/29.05.2015 г  за 5г

   Комисията направи проверката на определеното в  чл.37, ал.4 от закона съотношение брой добитък/ животински единици/ на декар, от предоставената ни Справка за вписани животни в животновъдни обекти по категории, във връзка с дейността на общините в България от БАБХ, от информационната система Regix, както и в официалната спавка на БАБХ за община Сапарева баня.

          След направената проверка по договорите, комисията установи, че всички ползватели притежаващи пасищни селскостопански животни,  регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ отговарят на ползваните от тях площи, изчислени съобразно нормата за площ на една животинска единица на основание чл.37и, ал.4 от  ЗСППЗ и няма да се анексират договорите.

 

Настоящият протокол да се обяви и се публикува на интернет страницата на общината. Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр.Дупница.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

             Председател:   Славчо Коларски      -       /.................../

 

 

Секретар:   Илияна Базиргянова     -    /.................../   

 

 

Членове:

1.      Райна Бояджиева       -                     /.................../     

 

2.Йорданка Сусанина      -                   /.................../      

 

 

3.Силвия Гладникова       -                 /.................../        

 

 

4.Йордан Йорданов          -              /.................../           

 

 

5.Йордан  Куйов          -                /.................../  

 

 

 

6.Жасмина Джоргова       -         /.................../