НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 036 състоящ се от отдели 98-в, 98-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

О Б Я В А

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №137 от Протокол №12/29.07.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-399/01.09.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 036 състоящ се ототдели  98-в, 98-г  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА – ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №036, отдели 98-в, 98-г, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 290 куб.м. /лежаща маса 220 куб.м./, начална цена за обекта -;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 036 отдели 98-в, 98-г - 5% от началната цена

15 665.00 без ДДС или  783.25 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 12/09/2016 г.

  3.2. Стъпка за наддаване –  783.25 лв.  – 5% от началната цена 15 665.00 лв. без ДДС.

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 19.09.2016 год.

4.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 12/09/2016 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 19/09/2016 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0887 199 599

5.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 100,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 12/09/2016 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 19/09/2015 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 12/09/2016 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 19.09.2016 г.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 10.00 часа на 13/09/2016 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

8.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 20.09.2016 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня