Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот- частна общинска собственост – /АЧОС № 1024 / 26.06.2014 година/, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.601.254

ОБЯВА 


Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:   «Недвижим имот- частна общинска собственост – /АЧОС № 1024 / 26.06.2014 година/, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.601.254 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София /номер по предходен план – урегулиран поземлен имот, парцел XV, кв. 100 по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева баня,одобрен със Заповед № 264 / 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня,изменена със Заповед № 154 / 03.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня / целият  с площ 534 кв.м«

 

   На основание: Решение №1 от Протокол  №12/11.09.2015г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-531/29.09.2015г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет)  лева без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  –  80лв. за 1кв.м. без ДДС или   42 720лв. без ДДС за имота като цяло. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                          

   Условия за оглед на терена от   01.10. 2015г. - 21.10.2015г.   всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 –  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи  21.10.2015г.   -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията –  21.10.2015г.   – 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  22.10.2015г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  29.10.2015г.  от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг    28.10.2015г. –  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг 28.10 .2015г. – 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг   23.10.2015г.- 28.10.2015г.     всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 


 Общинска администрация Сапарева баня