Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №123/22.11.2006г. /, представляващ УПИ ,парцел VI, кв.6 по плана на село Паничище

 

OБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г. /, представляващ урегулиран поземлен имот,парцел VI, кв.6 по плана на село Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение №6, взето от Протокол №29/17.10.2006г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, целият с площ от 321 кв.м.».

 

   На основание: Решение №19 от Протокол №7/06.07.2015г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-417/12.08.2015г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 100лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                                

   Условия за оглед на терена от 14.08.2015г. до 03.09.2015г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  03.09.2015г. -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  03.09.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  04.09.2015г. от 13:30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  11.09.2015г. от 13:30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг10.09.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  10.09.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от  07.09.2015г. до 10.09.2015г.     всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка за деня и часа.

                                    

 

                                                                                                         Общинска администрация Сапарева баня