Профил на купувачаПринтирай

Протокол №3 от работата на комисията за оп с предмет:„Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения"

 

ПРОТОКОЛ № 3


съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП

 

На 23.03.2015г., от 09:00 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1, в изпълнение на Заповед № РД-08-122/10.03.2015г.   на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                    СЕКРЕТАР:   Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА Сапарева баня;

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела Йорданова Кьосева - секретар на ОбА;

                                        2. Райчин Георгиев Рачев - външен експерт / програмист/, вписан под уникален номер ВЕ  965 в регистъра на АОП;

                                           3. Жана Иванова Шукадарова- старши счетоводител в ДД «ФСДУС»;

                   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Силвия Георгиева Джерманска - младши експерт в ДД «ФСДУС»;

                                                               2. Гергана Здравкова Кирилова - експерт «програми и проекти;

 

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците   в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения"

 

 

            На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 69a, ал. 4 от ЗОП,  комисията пристъпи към публичното отваряне на ценовите оферти на участниците.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с подадените ценови оферти по реда на тяхното постъпване.

Беше констатирано, че всички пликове са с ненарушена цялост и са подписани от всички членове на комисията.

            Комисията отвори плик № 3, съдържащ Ценовите предложения на допуснатите участници.

            Комисията разгледа плик № 3 от офертата на Участник № 1 -   „ Теза" ЕООД, град София. Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 12. Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 75590,00 лв./седемдесет и пет хиляди петстотин и деведесет лева/ без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата.

 

Комисията разгледа плик № 3 от офертата на Участник № 2 -    Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София.Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 12. Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 76864,24 лв. /седемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и двадесет и четири ст./ без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата.

 

Комисията пристъпи към  оценка на Показател (Кц) Предложена от участника цена без ДДС, съгласно приетата методика.

Оценката по този показател се извършва на база предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС. Представлява съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предлаганата от съответния участник цена. Максималния брой точки е 40.

 

Кц min

Кц=40 х...................... , където:

                                                                                      Кц п

 

-           Кц min е минималната предложена крайна цена/ лева без ДДС/ съгласно ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена.

 

-           Кц п  е предложената крайна цена/ лева без ДДС/ съгласно ценовото предложение на участника.

 

Ценово предложение, надвишаващо максималната обща прогнозна стойност на дейностите, както и максималната прогнозна единична цена по отделните модули не се допуска до разглеждане и оценка. Участник с такова предложение се отстранява от участие.

 

 

Ценовите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници бяха оценени от комисията, както следва:

 

Участник

Показател

Кц

Предложена цена

Оценка

„ Теза" ЕООД,град София

 

40х Кц min/Кцп

75590,00

40

Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София

40х Кц min/Кцп

76864,24

39,2

 

 

Комисията пристъпи към определяне на „Крайната комплексна оценка (ККО)" на участниците, съгласно формула:  

ККО = Кцт , където:

-          (Кц) Предложена от участника цена без ДДС с максимален брой точки - 40т.

-          (Кт) Оценка на техническото предложение за реализация  на обученията, с максимален брой точки - 60т.

 

Участник

Показател

ККО

ККО = Кцт

 

Обща оценка

„ Теза" ЕООД,град София

ККО = Кцт

40+60

100

Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София

ККО = Кцт

39,2+60

99,2

 

Крайно класиране на Участниците.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 

            Класирането на участниците,  е както следва:

 

Участник

Обща оценка

Класиране

„ Теза" ЕООД,град София

100

І-во място

Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София

99,2

ІІ-ро място

 

            Настоящият протокол е съставен на 23.03.2015г. и е неразделна част от цялата документация. Настоящия протокол и Протоколи № 1/ 10.03.2015г.  и № 2/19.03.2015 г. ще бъдат връчени на Възложителя.

 

         КОМИСИЯ:     

 

Председател: инж.      Радка Георгиева                         /.................../

 

          Секретар:     К. Николов     -                                           /.................../    

 

Членове:

1.      Даниела Кьосева  -                                            /.................../

 

2.      Райчин Рачев-                                                  /.................../

 

3.      Жана Шукадарова     -                    /.................../    

 

Приех  протокола и протоколи № 1/ 10.03.2015г.  и № 2/19.03.2015 г. на  23.03.2015 година.

 

 

 

Кмет:...........................

инж. Сашо Иванов