Профил на купувачаПринтирай

Отваряне на Плик 3 с предлагана цена за оп с предмет:"Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения"

 

 

С Ъ О Б Щ Е НИ Е

 

Уведомяваме Ви, че на 23.03.2015година (понеделник ) от 09:00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения" .

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОТОКОЛ 2 ОТ 19.03.2015г. от работата на комисията

 

 „Оценка на техническото предложение на участниците" -(Кт)

 

Участник № 1  -  „ Теза" ЕООД   , съгласно  одобрената формула  в методика за оценка, както следва:  Кт =  60 точки

 

Участник № 2  -  Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сапарева баня", съгласно  одобрената формула  в методика за оценка, както следва:  Кт =60 точки

 

   Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.